[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service
Q&A

Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส.

เจ้าของผลงาน : นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 156    จำนวนการดาวน์โหลด : 31 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตโครงการ คือ คุณภาพ ความพึงพอใจ และผลลัพธ์โครงการ คือ พฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพของครูเพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเป็นแบบอย่างได้ สุขภาพอนามัยของนักเรียน และสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ตามกรอบแนวคิดรูปแบบจำลอง (IPOO Model) ใช้ระยะเวลาในการ 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนเมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ประชากรครู จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 55 คน ผู้ปกครอง จำนวน 47 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และเครือข่ายชุมชน จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม            ความคิดเห็น จำนวน 5 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.83-0.95 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 7-12 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      lnnovation (นวัตกรรม)VSBest Practices (วิธีปฎิบัติที่ดีแบบอย่างที่ดี) 5/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. 31/ต.ค./2564
      วิจัยรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาว ปีการศึกษา 2563.pdf 30/เม.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 29/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 18/มี.ค./2564