ชื่อ - นามสกุล :นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :0898588843
Email :mrjklin@gmail.com